Zamknij

Zamów rozmowę
Zapytaj o produkt


Imię i nazwisko

Adres email

Telefon *

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zamów rozmowę

OC OBOWIĄZKOWE POŚREDNIKA NIERUCHOMOŚCI

OPIS

Dla kogo?

Obowiązkowe OC pośrednika nieruchomości adresowane jest do przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa nieruchomości.

Zalety ubezpieczenia:

 • Atrakcyjna składka – od 171 zł
 • Wysokie rabaty za kontynuację ubezpieczenia – do 35%
 • Szeroki wybór sum gwarancyjnych
  Od 25 tys. euro do 500 tys. euro
 • Ochrona pracowników
  Rozszerzenie za szkody spowodowane przez pracowników Ubezpieczonego, również w przypadku winy umyślnej
 • Gwarancja wypłaty odszkodowania
  Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa do regresu, w przypadku szkody, która nastąpiła w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego Dowiedz się więcej o regresie>
 • Ochrona działalności w krajach UE i EFTA
  w Concordii możliwość rozszerzenia ochrony dla osób, które działają także poza Polską
 • Minimum formalności
  Wystarczy złożyć wniosek online aby zostać objętym ochroną ubezpieczeniową, polisę wraz z certyfikatem wyślemy na podany adres email.
 • Ratalny schemat płatności
  Składkę można zapłacić nawet w 12 ratach.

Oferta specjalna: dla Klientów, którzy prowadzą zarówno działalność pośrednika nieruchomości jak i zarządcy lub rzeczoznawcy majątkowego, przygotowaliśmy 10% zniżki na każdą kolejną polisę wykupioną w iExpert.pl.

 

KALKULACJA PZU

OBLICZ SKŁADKĘ

KALKULACJA CONCORDIA

OBLICZ SKŁADKĘ

 

Sprawdź także ofertę dla Zarządców nieruchomości >

JAK KUPIĆ?

Jak przystąpić do ubezpieczenia – krok po kroku:

KROK 1 – skontaktuj się z nami
Nasz doradca pomoże dobrać odpowiedni zakres ubezpieczenia:

Sylwester Wyrostek
tel.: 798 801 713
tel.: 22 100 26 29

e-mail: sylwester.wyrostek@iexpert.pl

KROK 2 – wypełnij wniosek
Oblicz składkę i wypełnij wniosek online.

KROK 3 – odeślij polisę
Po zarejestrowaniu wniosku, wystawiamy polisę i wyślemy ją na Twój email. Podpisane dokumenty (polisę i oryginał wniosku) należy odesłać do nas.

KROK 4 – opłać składkę
Zadeklarowaną składkę należy wpłacić najpóźniej do 10 dni od daty wystawienia polisy.

Konto do zapłaty składki:

 • PZU – Alior Bank  93 2490 0005 0000 4600 3266 4763
 • Concordia – Alior Bank  39 2490 0005 0000 4600 8724 9575

ZAKRES

Ochrona obejmuje:

Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy wyrządzona zostanie osobie trzeciej szkoda, wskutek wykonywania przez Ubezpieczonego czynności zawodowych zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów:

 • nabycia lub zbycia praw do nieruchomości,
 • nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części,
 • innych niż określone w pkt 1-3, mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub ich części.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia określają:

 • Określa je rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Pośrednika w obrocie nieruchomościami
 • Ubezpieczeniem OC Pośrednika Nieruchomości jest objęta odpowiedzialność cywilna pośrednika w obrocie nieruchomościami za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa. W przypadku gdy pośrednik wykonuje czynności pośrednictwa przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, ubezpieczeniem OC jest objęta również odpowiedzialność cywilna tego pośrednika za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem tych osób.
 • Minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia określa ww. rozporządzenie Ministra Finansów i wynosi 25.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.

WSKAZÓWKI

Każdy pośrednik musi się ubezpieczyć

Po deregulacji droga do zawodu pośrednika nieruchomości została otwarta. Z wielu ograniczeń, które wcześniej utrudniały wykonywanie tej profesji zostały w zasadzie dwa wymagania – między innymi obowiązek posiadania OC pośrednika nieruchomości.

Każdy, kto marzył o wykonywaniu zawodu pośrednika nieruchomości może wykonywać zawód pod warunkiem, ze założy działalność o takim profilu i wykupi polisę OC dla pośrednika nieruchomości. Szczegółowo reguluje te kwestie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2014 r.

Dlaczego ustawodawca pozostawił wymóg OC pośrednika?

Wykonywanie zawodu pośrednika nieruchomości niesie za sobą bardzo dużą odpowiedzialność. Z jego usług klienci korzystają zazwyczaj kilka razy w życiu. Zazwyczaj decydują się na współpracę, gdy podejmują strategiczne decyzje – zakup, sprzedaż lub wynajem nieruchomości. Stąd coraz częstsze pytanie klientów o polisę OC jako jeden ze sposobów zabezpieczenia transakcji.

Co obejmuje OC pośrednika nieruchomości?

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną pośrednika w obrocie nieruchomościami za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem w okresie ubezpieczenia. UWAGA: tylko w związku z wykonywaniem zawodu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

W przypadku gdy pośrednik w obrocie nieruchomościami zatrudnia pracowników i wykonuje czynności w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami przy pomocy innych osób, ubezpieczenie OC obejmuje również pracowników.

Jak wybrać sumę gwarancyjną?

Minimalna suma gwarancyjna obowiązkowego ubezpieczenia OC pośrednika nieruchomości wynosi 25 tys. euro – w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz do wszystkich zdarzeń. Co to oznacza? Jeśli wybierzemy najniższą wymaganą przez ustawodawcę sumę to maksymalne roszczenie, które wypłaci ubezpieczyciel to równowartość 25 tys. euro, czyli obecnie nieco ponad 100 tys. zł. Jeśli szkoda będzie wyższa niż suma gwarancyjna, roszczenie klienta będzie musiało być pokryte także z majątku pośrednika nieruchomości.

Z uwagi na fakt, ze transakcje, w których pośredniczy agent nieruchomości, opiewają na znaczne kwoty, toteż odpowiedzialność pośrednika jest stosunkowo wysoka w porównaniu do innych grup zawodowych. Jeśli transakcje przewyższają sumę 25 tys. euro warto pomyśleć o wykupieniu ubezpieczenia na sumę wyższą. Dodatkowe ubezpieczenie można zawrzeć nawet na kwotę 1 mln zł, tak by klienci korzystając z usług pośrednictwa nieruchomości mogli się czuć naprawdę bezpiecznie i komfortowo, a pośrednicy lub biura nieruchomości miały gwarancję bezpieczeństwa nawet przy większych transakcjach.

Niektórzy ubezpieczyciele zachęcają do wybrania wyższej sumy – jeśli pośrednik nieruchomości ubezpieczy się na sumę powyżej 25 tys. euro jego składka jest niższa.

Korzyści z posiadania OC pośrednika

Każdy pośrednik nieruchomości zobligowany jest do posiadania ubezpieczenia w związku z prowadzoną działalnością. Celem posiadania polisy OC jest zabezpieczeniem transakcji, klienta i pośrednika nieruchomości. W razie błędu pośrednika popełnionego przy świadczeniu usług klient może wystąpić bezpośrednio do firmy ubezpieczającej o wypłatę odszkodowania z tytułu poniesionej szkody, zamiast dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej, czasami przez wiele lat.

Czego ubezpieczenie OC nie obejmuje?

 1. szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu;
 2. szkód polegających na zapłacie kar umownych;
 3. szkód powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Co wpływa na wysokość składki?

Składka OC pośrednika zależy ok kilku czynników – m.in. rocznego obrotu pośrednika nieruchomości, wysokości sumy gwarancyjnej, , przynależności do stowarzyszeń, a także z długości nieprzerwanego bezszkodowego okresu ubezpieczenia. Co oznacza w praktyce ostatni zwrot? Tyle, że jeśli pośrednik nieruchomości spóźni się choć jeden dzień z zawarciem ubezpieczenia na rok kolejny traci wszystkie zniżki za kontynuacje ubezpieczenia.

Składka roczna po uwzględnieniu wszystkich zniżek wynosi mniej niż 200 zł, a co ważne jest kosztem prowadzenia działalności. O czym więcej TUTAJ >>

 

DO POBRANIA

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC Pośrednika w obrocie nieruchomościami

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Informacje o produkcie ubezpieczeniowym

 

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń:
Sylwester Wyrostek
Kom: 798 801 713
Tel: 22 100 26 29